باتری
 • How to correctly choose the IP level of outdoor cabinets How to correctly choose the IP level of outdoor cabinets Nov 13, 2023
  IP Level: Ensuring Optimal Protection for Outdoor Cabinets   Introduction: In today's fast-paced and interconnected world, outdoor cabinets play a critical role in safeguarding sensitive electronic equipment and infrastructure. These cabinets are exposed to various environmental conditions, including temperature fluctuations, moisture, dust, and potential vandalism. Therefore, it is essential to assess the IP (Ingress Protection) level to ensure optimal protection for outdoor cabinets.   IP Level Overview: The IP rating system is an international standard used to classify the degree of protection provided by enclosures against solid objects and liquids. It consists of two digits; the first one represents solid particle protection, and the second digit indicates liquid ingress protection. For example, an IP65 rating signifies complete protection against dust and water jets.   Importance of IP Level for Outdoor Cabinets: 1. Protection against dust and solid particles: Outdoor cabinets are often exposed to dust and airborne particles that can infiltrate equipment and compromise its performance. Selecting a high IP level ensures that the cabinet is effectively sealed, preventing dust from entering and damaging the internal components.   2. Resistance to water ingress: Outdoor cabinets are susceptible to rain, high humidity, and water splashes. A higher IP level ensures that the cabinet remains watertight, preventing water penetration and reducing the risk of electrical shorts or corrosion.   3. Enhanced durability: Outdoor cabinets with a high IP level are more robust and durable. They can withstand harsh environmental conditions like extreme temperatures, UV radiation, and chemical exposure, ensuring the longevity of the equipment housed within.   4. Protection against vandalism and tampering: Outdoor cabinets are vulnerable to vandalism and unauthorized access. Cabinets with higher IP levels often come with additional security features like reinforced doors, tamper-proof locks, and alarm systems, ensuring the safety and integrity of the equipment.   Choosing the Appropriate IP Level: When selecting an IP level for outdoor cabinets, it is crucial to consider the specific environmental conditions and the equipment's requirements. Factors to consider include the cabinet's location, climate, exposure to direct sunlight, and the sensitivity of the equipment to dust and moisture. Consulting with experts or suppliers can help determine the most suitable IP level for the specific application.   Conclusion:   Ensuring the appropriate IP level for outdoor cabinets is vital to protect sensitive electronic equipment from environmental factors, vandalism, and tampering. By selecting a high IP level, organizations can safeguard their investments, optimize equipment performance, and minimize downtime caused by environmental damage.   IP level introduction: The protection level is usually expressed by IP followed by two numbers, and the numbers are used to clarify the level of protection. The first digit indicates the device's resistance to fine dust, or the extent to which people are protected from hazards in a sealed environment. Represents the level of preventing the entry of solid foreign objects, the highest level is 6; The second digit indicates how waterproof the device is. Represents the level of water intrusion prevention, the highest level is 8.   The first digit after IP: dustproof level Number Protection range Explanation 0 No protection No special protection against outside people or objects, 1 Prevent the intrusion of solid foreign objects with a diameter greater than 50mm Prevent the human body (such as the palm of your hand) from accidentally coming into contact with the internal parts of the appliance, and prevent the intrusion of large-sized foreign objects (diameter greater than 50mm), 2 Prevent the intrusion of solid foreign objects with a diameter greater than 12.5mm Prevent human fingers from contacting internal parts of electrical appliances and prevent the intrusion of medium-sized foreign objects (diameter greater than 12.5mm), 3 Prevent the intrusion of solid foreign objects with a diameter greater than 2.5mm Prevent tools, wires and similar small foreign objects with a diameter or thickness greater than 2.5mm from intruding and contacting internal parts of the appliance, 4 Prevent the intrusion of solid foreign objects with a diameter greater than 1.0mm Prevent tools, wires and similar small foreign objects with a diameter or thickness greater than 1.0mm from intruding and contacting internal parts of the appliance, 5 Protect against foreign objects and dust Completely prevent the intrusion of foreign objects. Although it cannot completely prevent the intrusion of dust, the amount of dust intrusion will not affect the normal operation of the electrical appliance. 6 Protect against foreign objects and dust Completely prevent the intrusion of foreign objects and dust.   The second digit after IP: waterproof level Number Protection range Explanation 0 No protection No special protection against water or moisture. 1 Prevent water droplets from immersing Vertically falling water droplets (such as condensation) will not cause damage to electrical appliances. 2 When tilted at 15 degrees, it can still prevent water droplets from infiltrating When the appliance is tilted from vertical to 15 degrees, dripping water will not cause damage to the appliance. 3 Prevent spray water from infiltrating Prevent rain or water sprayed from a direction with an angle less than 60 degrees from the vertical from intruding into the electrical appliance and causing damage. 4 Protect against splashing water Prevent water splashing from all directions from intruding into electrical appliances and causing damage. 5 Protect against intrusion from jet water Protection against low-pressure water spray lasting at least 3 minutes. 6 Prevent large waves from immersing Protection against heavy water spray lasting at least 3 minutes. 7 Prevent water from immersing during immersion Resistant to immersion in water up to 1 meter deep for 30 minutes. 8 Prevent water infiltration during sinking Resistant to the effects of continuous immersion in water with a depth of more than 1 meter. The exact conditions are specified by the manufacturer for each device.  
 • ذخیره انرژی خانگی انباشته شده: انقلابی در مدیریت انرژی مسکونی ذخیره انرژی خانگی انباشته شده: انقلابی در مدیریت انرژی مسکونی Nov 07, 2023
  ذخیره سازی انرژی در خانه: انقلابی در مدیریت انرژی مسکونی   معرفی: در سال های اخیر، تقاضا برای راه حل های انرژی کارآمد و پایدار برای املاک مسکونی رو به افزایش بوده است. صاحبان خانه به طور فزاینده ای به دنبال راه هایی برای کاهش وابستگی خود به خانه هستند شبکه و مهار منابع انرژی تجدیدپذیر. این جرقه توسعه فناوریهای نوآورانهای مانند سیستم ذخیرهسازی انرژی در خانه است که هدف آن انقلابی در مدیریت انرژی مسکونی است.   ذخیره سازی انرژی در خانه چیست؟ ذخیره سازی انرژی در خانه به یک سیستم پیشرفته اشاره دارد که به صاحبان خانه اجازه می دهد انرژی را در دارایی های خود ذخیره و مدیریت کنند. برخلاف سیستمهای ذخیرهسازی انرژی سنتی که به یک واحد باتری تکیه میکنند، این سیستم از چندین باتری انباشته شده استفاده میکند که ظرفیت و کارایی انرژی کلی را افزایش میدهد. با ترکیب چندین باتری، سیستم ذخیرهسازی انرژی خانگی Stacked Home راهحل ذخیرهسازی انرژی قابل اعتمادتر و پایدارتری ارائه میدهد.   ویژگی ها و مزایای کلیدی: 1. افزایش ظرفیت انرژی: چیدن چندین باتری در کنار هم ظرفیت انرژی سیستم را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. این امر به صاحبان خانه اجازه می دهد تا انرژی مازاد تولید شده از منابع تجدیدپذیر مانند پانل های خورشیدی را ذخیره کرده و از آن در دوره های اوج تقاضا یا زمانی که برق قطع می شود استفاده کنند.   2. افزایش بهره وری: سیستم ذخیره انرژی در خانه Stacked از نرم افزار مدیریت پیشرفته برای بهینه سازی مصرف انرژی استفاده می کند. این به طور هوشمند انرژی ذخیره شده را توزیع می کند و از تامین برق کارآمد برای وسایل و دستگاه های مختلف در طول روز اطمینان حاصل می کند. این منجر به کاهش اتلاف انرژی و بهبود بهره وری کلی می شود.   3. استقلال شبکه: با ذخیره انرژی اضافی، صاحبان خانه می توانند اتکای خود را به شبکه کاهش دهند. در زمانهای تقاضای بالای برق یا قطع برق، سیستم ذخیرهسازی انرژی خانه Stacked Home میتواند بهطور یکپارچه به انرژی ذخیرهشده تبدیل شود و منبع تغذیه بدون وقفه را فراهم کند. این نه تنها خودکفایی را ترویج می کند، بلکه به آینده ای سبزتر و پایدارتر کمک می کند.   4. صرفه جویی در هزینه: با قابلیت ذخیره و استفاده از انرژی اضافی، صاحبان خانه می توانند قبض برق خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. با اتکای کمتر به شبکه و بهرهمندی از نرخهای برق بدون پیک، سیستم ذخیرهسازی انرژی خانه Stacked Home به صاحبان خانه کمک میکند در درازمدت در هزینههای خود صرفهجویی کنند.   5. سازگاری با محیط زیست: سیستم ذخیره سازی انرژی در خانه نقشی حیاتی در ترویج پذیرش انرژی های تجدیدپذیر ایفا می کند. با ذخیره انرژی مازاد تولید شده از منابع تجدیدپذیر، صاحبان خانه می توانند ردپای کربن خود را کاهش دهند و به یک محیط پاک تر کمک کنند.   نتیجه: را سیستم ذخیره سازی انرژی خانه انباشته یک راه حل پیشگامانه برای مدیریت انرژی مسکونی ارائه می دهد. با افزایش ظرفیت انرژی، راندمان افزایش یافته، استقلال شبکه، صرفه جویی در هزینه و سازگاری با محیط زیست، صاحبان خانه می توانند مصرف انرژی خود را کنترل کنند و به آینده ای پایدار کمک کنند. از آنجایی که تقاضا برای راه حل های انرژی تجدیدپذیر همچنان در حال رشد است، سیستم ذخیره انرژی در خانه Stacked Home قرار است شیوه مدیریت و استفاده از انرژی در خانه هایمان را متحول کند.
 • بازار انرژی های نو: ذخیره انرژی های نو بازار انرژی های نو: ذخیره انرژی های نو Jul 28, 2023
  ظرفیت نصب شده ذخیره سازی انرژی جدید در سراسر کشور از 12 میلیون کیلووات فراتر رفته است و بیش از ده استان در حال انجام نمایش های آزمایشی هستند. ذخیره انرژی، فناوری کلیدی و ذخیره اولیه برای ترویج توسعه و مصرف انرژی جدید در مقیاس بزرگ و بهبود عملکرد ایمن و پایدار سیستم قدرت است. در کنفرانس مطبوعاتی که امروز توسط دفتر اطلاعات شورای دولتی برگزار شد، لیو مینگ یانگ، رئیس بخش برق اداره ملی انرژی، معرفی کرد که در سال های اخیر، ذخیره انرژی جدید کشور من به سرعت توسعه یافته است و ظرفیت نصب شده به سرعت رشد کرده است. . از پایان اردیبهشت ماه، ظرفیت نصب شده از ذخیره انرژی جدید از 12 میلیون کیلووات فراتر رفته است و تاکید بر ذخیره انرژی جدید در سراسر کشور همچنان در حال افزایش است. در حال حاضر، بیش از ده استان در حال انجام نمایش آزمایشی ذخیره انرژی جدید هستند که باعث توسعه سریع مسیرهای فنی مختلف مانند باتری های لیتیوم یونی، باتری های جریان مایع و ذخیره انرژی هوای فشرده و سیستم زنجیره صنعتی مرتبط نیز دائماً در حال بهبود است.
 • ذخیره سازی انرژی صنعتی و تجاری در مقابل ذخیره سازی باتری در مقیاس بزرگ: برنامه های کاربردی ذخیره سازی انرژی صنعتی و تجاری در مقابل ذخیره سازی باتری در مقیاس بزرگ: برنامه های کاربردی Jul 20, 2023
  ذخیره سازی انرژی صنعتی و تجاری در مقابل ذخیره سازی باتری در مقیاس بزرگ: برنامه های کاربردی سیستم های ذخیره انرژی C&I اساساً برای برنامههای ذخیرهسازی و مدیریت انرژی در محل یا نزدیک به محل طراحی شدهاند، از جمله:برق پشتیبان: سیستم های ذخیره انرژی C&I برای تامین برق پشتیبان در صورت قطع یا خرابی در شبکه استفاده می شود. این تضمین می کند که عملیات حیاتی می تواند بدون وقفه ادامه یابد، مانند مراکز داده، بیمارستان ها، و کارخانه های تولیدی.جابجایی بار: سیستمهای ذخیرهسازی انرژی C&I میتوانند با تغییر مصرف انرژی از دورههای اوج تقاضا به دورههای خارج از پیک که انرژی ارزانتر است، به کاهش هزینههای انرژی کمک کنند.پاسخ به تقاضا: سیستمهای ذخیرهسازی انرژی C&I را میتوان برای کاهش اوج تقاضای انرژی در دورههای مصرف انرژی بالا، از جمله در طول موجهای گرما، با ذخیره انرژی در دورههای خارج از پیک و سپس تخلیه آن در دورههای اوج تقاضا مورد استفاده قرار داد.کیفیت برق: سیستمهای ذخیرهسازی انرژی C&I میتوانند با ارائه تنظیم ولتاژ و کنترل فرکانس، که برای تجهیزات حساس و الکترونیک مهم است، به بهبود کیفیت برق کمک کنند.متقابلا، سیستم های ذخیره سازی باتری در مقیاس بزرگ برای برنامه های ذخیره سازی و مدیریت انرژی در مقیاس شبکه طراحی شده اند، از جمله:ذخیره انرژی از منابع تجدیدپذیر: سیستم های ذخیره سازی باتری در مقیاس بزرگ برای ذخیره انرژی از منابع تجدیدپذیر مانند نیروی باد و خورشید استفاده می شود که متناوب هستند و برای تأمین انرژی ثابت نیاز به ذخیره سازی دارند.تراشیدن پیک: سیستمهای ذخیرهسازی باتری در مقیاس بزرگ میتوانند با تخلیه انرژی ذخیرهشده در دورههای پر تقاضا، به کاهش اوج تقاضای انرژی کمک کنند، که میتواند به اجتناب از نیاز به گیاهان گران قیمت که فقط در دورههای اوج استفاده میشوند، کمک کند.متعادلسازی بار: سیستمهای ذخیرهسازی باتری در مقیاس بزرگ میتوانند با ذخیره انرژی در دورههای تقاضای کم و تخلیه آن در دورههای تقاضای بالا به تعادل شبکه کمک کنند، که میتواند به جلوگیری از قطع برق و بهبود پایداری شبکه کمک کند.تنظیم فرکانس: سیستمهای ذخیرهسازی باتری در مقیاس بزرگ میتوانند با تأمین یا جذب انرژی به تنظیم فرکانس شبکه کمک کنند تا به حفظ فرکانس ثابت کمک کنند، که برای اطمینان از پایداری شبکه مهم است.
 • ذخیره انرژی در فضای باز (قدرت قابل حمل) ذخیره انرژی در فضای باز (قدرت قابل حمل) Jul 05, 2023
  ذخیره سازی انرژی در فضای باز (توان قابل حمل)به تازگی، ذخیره انرژی در فضای بازشاخه ای از ذخیره انرژی های جدید، به طور ناگهانی در بازار جهانی منفجر شده است.بر اساس اطلاعات عمومی، در 4 سال گذشته وسعت بازار ذخیره سازی انرژی قابل حمل 23 برابر شده است. از منظر توزیع فروش، بازارهای ایالات متحده و ژاپن بیش از 75 درصد را تشکیل می دهند. شرکت های چینی به بزرگترین ذینفعان این موج رونق بازار تبدیل شده اند. بر اساس داده ها، تولید محصولات ذخیره سازی انرژی قابل حمل چین در سال 2020، 91.9 درصد از کل تولید جهان را به خود اختصاص داده است.این ذخیره سازی انرژی قابل حمل بازار به سرعت در حال رشد است. علاوه بر افزایش تقاضا برای محصولات خارج از کشور ناشی از رفع انسداد بازارهای خارج از کشور، تغییرات تکنولوژیک در سمت عرضه نیز عواملی هستند که نمی توان آنها را نادیده گرفت. توسعه صنعت خودرو با انرژی جدید راندمان ذخیره انرژی باتریهای لیتیومی را تا حد زیادی بهبود بخشیده است، اما هزینه آن به سرعت کاهش یافته است. دادهها نشان میدهند که میانگین هزینه واحد بستههای باتری لیتیومی در طول دهه گذشته نزدیک به ۸۰ درصد کاهش یافته است.موسسات تحقیقاتی پیشبینی میکنند که بازار ذخیرهسازی انرژی در پنج سال آینده با نرخ رشد ترکیبی سالانه 48 درصد رشد خواهد کرد و در سال 2026 به 80 میلیارد یوان خواهد رسید. تکشاخهایی با فروش سالانه دهها میلیارد دلار در چین متولد خواهند شد. -آینده دور. معرفی:در سال های اخیر، تقاضا برای راه حل های منبع تغذیه قابل حمل به دلیل محبوبیت روزافزون فعالیت های خارج از منزل و نیاز به منابع انرژی قابل اعتماد در مکان های دورافتاده به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در نتیجه، ذخیره انرژی در فضای باز، که به عنوان برق قابل حمل نیز شناخته می شود، به عنوان یک راه حل مناسب و کارآمد برای تامین انرژی دستگاه ها در حال حرکت ظاهر شده است. این مقاله به بررسی مفهوم ذخیره انرژی در فضای باز و کاربردهای آن در تنظیمات مختلف فضای باز می پردازد. 1. تعریف و اجزای ذخیره انرژی در فضای باز:ذخیره انرژی در فضای باز به استفاده از سیستم های قدرت قابل حمل برای ذخیره و تامین برق برای فعالیت های خارج از منزل اشاره دارد. این سیستم ها معمولاً از یک باتری قابل شارژ، یک اینورتر و پورت های ورودی/خروجی مختلف برای اتصال دستگاه های مختلف تشکیل شده اند. باتری انرژی را ذخیره می کند، در حالی که اینورتر آن را به برق AC یا DC قابل استفاده تبدیل می کند. درگاههای ورودی/خروجی امکان اتصال دستگاههایی مانند گوشیهای هوشمند، دوربینها، چراغهای کمپینگ و حتی لوازم کوچک را فراهم میکنند. 2. مزایای ذخیره سازی انرژی در فضای باز:آ. قابل حمل بودن: مزیت اصلی ذخیره سازی انرژی در فضای باز، قابل حمل بودن آن است. این سیستم ها به گونه ای طراحی شده اند که سبک و جمع و جور هستند و به کاربران این امکان را می دهند که به راحتی آنها را در کوله پشتی یا کیف مسافرتی حمل کنند.ب تطبیق پذیری: منابع تغذیه قابل حمل را می توان در طیف گسترده ای از فعالیت های خارج از منزل، از جمله کمپینگ، پیاده روی، ماهیگیری و قایق سواری استفاده کرد. آنها منبع قابل اعتمادی از انرژی را برای شارژ دستگاه ها یا راه اندازی وسایل کوچک فراهم می کنند و راحتی و راحتی را در محیط های بیرونی تضمین می کنند.ج یکپارچه سازی انرژی های تجدیدپذیر: بسیاری از سیستم های قدرت قابل حمل را می توان با استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر مانند پنل های خورشیدی یا توربین های بادی شارژ کرد. این به کاربران امکان می دهد از انرژی پاک و پایدار در حین لذت بردن از فضای باز بهره ببرند. 3. کاربردهای ذخیره انرژی در فضای باز:آ. کمپینگ: منابع تغذیه قابل حمل برای سفرهای کمپینگ، تامین برق برای روشنایی، شارژ تلفن، برق رسانی به یخچال های قابل حمل و راه اندازی وسایل کوچک پخت و پز ضروری است.ب پیادهروی و کولهپشتی: علاقهمندان به فضای باز میتوانند برای شارژ دستگاههای GPS، تلفنهای هوشمند و سایر وسایل الکترونیکی خود در طول پیادهرویهای طولانی یا سفرهای کولهپشتی به منابع تغذیه قابل حمل اعتماد کنند.ج آمادگی اضطراری: در مواقع اضطراری یا قطع برق، می توان از منابع تغذیه قابل حمل برای تامین برق دستگاه های ضروری مانند رادیو، تجهیزات پزشکی و چراغ های اضطراری استفاده کرد.د رویدادهای فضای باز: منابع تغذیه قابل حمل معمولا در رویدادهای فضای باز مانند جشنواره ها، کنسرت ها و مسابقات ورزشی استفاده می شود. آنها منبع تغذیه مناسب و قابل اعتمادی را برای روشنایی، سیستم های صوتی و سایر تجهیزات فراهم می کنند. نتیجه:ذخیره انرژی در فضای باز یا برق قابل حمل، روش دسترسی ما به برق در محیط های بیرونی را متحول کرده است. قابلیت حمل، تطبیق پذیری و توانایی ادغام با منابع انرژی تجدیدپذیر آن را به یک راه حل ایده آل برای تامین انرژی دستگاه ها در حال حرکت تبدیل کرده است. چه برای کمپینگ، پیادهروی، مواقع اضطراری یا رویدادهای فضای باز، منابع تغذیه قابل حمل ارائه راحتی، قابلیت اطمینان و آرامش خاطر. 
 • اولین پروژه تولید هیدروژن PV 10000 تنی چین اولین پروژه تولید هیدروژن PV 10000 تنی چین Jul 01, 2023
  اولین پروژه تولید هیدروژن فتوولتائیک در سطح 10000 تن چین با ظرفیت تولید هیدروژن 20000 تن در سال با الکترولیز آب و انتشار کربن صفر در کل فرآیند به بهره برداری رسید.در 30 ژوئن، اولین پروژه نمایش هیدروژن سبز فتوولتائیک 10000 تنی کشور من - پروژه نمایش سبز سینوپک سین کیانگ کوقا برای تولید هیدروژن به بهره برداری می رسد.این اولین باری است که کشور من به کاربرد صنعتی فرآیند تولید مستقیم هیدروژن تولید برق فتوولتائیک در مقیاس بزرگ و مجموعه کاملی از فناوری مهندسی پی برده است که یک نمونه نمایشی قابل تکرار و مقیاس پذیر برای توسعه صنعت تولید هیدروژن تولید برق فتوولتائیک داخلی ارائه می دهد.هیدروژن سبز به طور مستقیم توسط انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و انرژی باد تولید می شود و اساساً در طول فرآیند تولید گازهای گلخانه ای تولید نمی کند.این پروژه از منابع انرژی خورشیدی فراوان در سین کیانگ برای تولید مستقیم هیدروژن سبز استفاده می کند. ظرفیت تولید هیدروژن آب الکترولیز شده 20000 تن در سال، ظرفیت ذخیره سازی هیدروژن 210000 متر مکعب استاندارد و ظرفیت انتقال هیدروژن 28000 متر مکعب استاندارد در ساعت است.هیدروژن سبز تولید شده به صنعت رودخانه Sinopec Tahe در مجاورت عرضه خواهد شد تا به طور کامل جایگزین انرژی فسیلی گاز طبیعی موجود تولید هیدروژن شود که می تواند انتشار دی اکسید کربن را تا 485000 تن در سال کاهش دهد.
 • صنعت فتوولتائیک صنعت فتوولتائیک May 05, 2023
  صنعت فتوولتائیک که به عنوان PV شناخته می شود، یک سیستم تولید برق است که از انرژی خورشیدی برای تولید الکتریسیته استفاده می کند و با کاربرد و توسعه مواد سیلیکونی برای تشکیل تبدیل فوتوالکتریک به یک زنجیره صنعتی مشخص می شود.صنعت فتوولتائیک به طور فزاینده ای پس از صنعت T و میکروالکترونیک در جهان به یک صنعت با رشد سریع تبدیل می شود. توسعه صنعت فتوولتائیک برای تنظیم ساختار انرژی چین، ارتقای تغییرات در الگوهای تولید و مصرف انرژی و ارتقای تمدن اکولوژیکی اهمیت زیادی دارد.

کمک خواستن؟ چت با ما

صفحه اصلی

محصولات

whatsApp

مخاطب